جلوی بعضی خاطره ها باید نوشت:

آهسته به یاد آورده شود!!!خطر ریزش اشک!!!!!!

 رازی است میان اشک و بوسه

اشک ماند و جای بوسه ات

به جای همه چیزم که گرفتی!!!!!!!!