یک روز سراغ این مرد دیوانه ر ا خواهی گرفت
کوچه به کوچه نشانی این دل آواره را خواهی گرفت
تو روزی خواهی آمد می دانم
به انتظار آمدنت همین جا می مانم
شاید آن روز که تو بیایی من دگر نباشم
تا تو بیایی با آرزویت زیر خاک خفته باشم
یاد خواهی کرد آن همه خاطره را
نفرین خواهی کرد این همه فاصله را
یاد خواهی کرد گذشته را- منه از یاد رفته را
عشق بازی ها، خاطره های برباد رفته را
چه شب ها که با رویای تو صبح شد
چه نامه ها که با اسم زیبای تو پر شد
دعا کردم نیامدی این همه شعر نوشتم نخواندی
عاقبت آمدی و شعر سنگ قبرم را تو خواندی
زیبا مرا ببخش شاید اگر بی تو رفتم و نیامدی
با آنکه زیر خاکم اما روزی اگر آمدی خوش آمدی