میدانی

دلتنگی

عین آتش زیر خاکستر است

گاهی فکر میکنی تمام شده

اما یک دفعه

همه ات را آتش میزند!!

لیلاجان ! آتش زیر خاکستر دوست داشتنت 2بار!!!!!!!! همه ام را به آتش کشید!