يك روز فردي قدم به زندگيتان خواهد گذاشت


و شما را متوجه خواهد كرد


كه چرا هرگز....


با هيچ كس ديگري دوام نياورديد!!!!

 

هنوز "تو"

لیلا جان ! تورا میگویم:

:

سلطان قلب منی!