هر کسي تو زندگيش ، يکي رو داره که نداره ...

 

منم لیلامو دارم اما ندارم!!!!!!!!!!!!