آرام باش،
حوصله کن،
آب های زودگذر،
هیچ فصلی را نخواهند دید
از ریگ های ته جویبار شنیده ام
... ... مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت و گوی باران
بازداشته اند.
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد...
حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد...
همه چیز درست خواهد شد...

لیلاجان! آنقدر صبر میکنم آنقدر به تکرار اسمت ادامه میدهم تا همه چیز درست شود!!

20سال منتظر ماندم! بازهم میمانم! فقط دعا کن عمرم کفاف انتظارم را دهد!!

فقط دعا کن بمانم!!