زندگی باید کرد!

گاه با یک دل پر سوز بدون کینه

گاه با یک جگر خون شده ای در سینه

گاه با شادی و با خوشبختی گاه با درد فراق و سختی

زندگی باید کرد!

گاه با نعره پردرد سکوت

گاه با ذکر دعا در دل شب لهر لیلا به قنوت!

همرهش گریه و اشک گاه با ساز نی و تار و فلوت

زندگی باید کرد!

گاه با بازی 20 ساله تقدیر پر از حسرت و آه

گاه با رفتن لیلا که غمش کرده همه زندگی ام سرد و تباه

کاشکی بار دگر بزنم بوسه ای هم بر لب و آن چشم سیاه

زندگی باید کرد! زندگی باید کرد! زندگی باید کرد!!!!