چقدر زیباست این واژه......

عطش......

با تمام وجود معنایش را احساس می کنم!!

وقتی تو را تماشا می کنم دلیل 22 سال!!!! ماندن را میفهمم.

من بدون چشمان تو از تشنگی می میرم! لیلا

بیست سال !!! کجا بودی لیلی؟

کجایی لیلا؟کجا رفتی لیلا!!