به قول یک دوست :

کفش که کفش است اگر تنگ باشد زخمی می کند!

وای بحال دل تنگ!!!!!!!!!!!!!

خدایا دلتنگ دلتنگم!

کاش فردا بیاید!!!!!!!!

کاش همیشه بماند!