خدایا !

خودت پناهش باش...

هرچند مال من نباشد!

دلم که 20 ساله برایش می تپد!!!

به حرمت این 20 سال مبادا دلش روحش خش بردارد!!!!!!!!

آنوقت است که دیگر ازتو ....

آری از تو ایخدا...

محال است بگذرم........

پس خوب نگهدارش باش!!