در آن دیدار آخر........

خدایا چقدر از این آخر متنفرم!!!!

خیلی چیزا به دلم موند...

1 فنجون قهوه! 1 لیوان نسکافه!!1 کلام حرف!! 1 لبخند شیرین!

1 شیطنت بجه گانه به همراه اداهای دوست داشتنی!!!!!!

1 بوسه مخصوص!!

ودر لحظه خدا حافظی....

1 نگاه عاشقانه!!! اما............