"" نه اینکه زانو زده باشم ""

"نه "

" فقط تنهایی و نبودنت سنگین شده!!!! ""

حتما که نباید چراغ رابطه خاموش بشه.

همینکه بسردی روشنه واسه سنگینی زانوها کافیه!!

نمیدونی چقدر دلم تنگ شده.... برای

این جمله قدیمی:که از ته دل بگی..

دوستت دارم! خداروشکر هستی!!!!