بهار می آید و تو هنوز در سفر 20 ساله گیر افتاده ای!!!

هنوز باز نگشته ای....

این روزا کودک دلم بهانه ات را میگیرد....

خسته شدم از این همه دروغهای مصلحتی!!! کاش کاش کاش.....

"" کفته بودی آمدنی در کار نیست ""

ولی کودک دلم خوب میداند اگر آمدنی هم در کار نباشد باز............

منتظرت میماند!!!حتی بیشتر از 20 سال دیگر!!

حتی به قیمت تنهای تنها شدن!!!!!!