هوا را از من بگیر خنده ات را نه!!!

جانم را بگیر چشمانت را نه!!!

هم هوا! هم جانم! هم زندگی ام!!! را از من بگیر

لیلایم را نه!!