جان دلم لیلا!

تنم گرم از تب درد تو لیلاست

درون سینه ام هر شب چه غوغاست

برای دیگران چون تکیه گاهم

برایم گر پناهی هست لیلاست

بدنبالت بگشتم 20 سالی

هنوزجان و دلم همراه لیلاست

گذارت گر بیافتد بر مزارم

بریز اشکی بدانم اشک لیلاست

نماندی و خراشیدی دلم را

اگرچه قبله ی من سوی لیلاست

نبردی نام من حتی به دشنام

ولی ورد زبانم نام لیلاست

اگر گلدسته ی دل گشته ویران

هنوز بانگ اذان با نام لیلاست

در این شبهای پردرد و غم انگیز

همین آخر تپش هم وقف لیلاست

@@@

 

این شبــــــــها تنهـــــــــــــا به این می اندیشم که مگــــــــــــــر من ترا چقــــــــدر دوســــــــت داشتم که خوشبختیت تنهــــــــــا آرزویمـــــــــ بود... حتـــــــــــــــــــــــی ، بدون من!! حتی کنار دیگری!!
افسوس که آرزوی محالم بودی!! و هیچوقت نفهمیدی چقدر دوستت داشتم! هیچکس نفهمید..............خدا هم نفهمید!!!!! حیف حیف که دارم بی رحمانه میسوزم..............................کاش میدانستی.خاطراتت چون چوبهای خیس هیچوقت با آتش زندگی نمیسوزند ! فقط دود میکنند و دودش به چشم دل !! آدم فرو میروند! حیف حیف بی رحمانه سوختم! و نتوانستم جانم را به پایت بریزم! حیف حیف حیف!
دیگه مزاحمت نمیشم و ازت انتظاری ندارم و منتظر اس ام اسات نمیمونم! ولی مطمئن باش بعد از اینکه وارد زندگی جدیدت شدی و همه چیز براتون عادی شد! یه روز میرسه که دلتنگ بشی اونوقت میفهمی من چی کشیدم!!!!!!!!!

برو خدا پشت پناهت

/ 3 نظر / 23 بازدید
sms

کاش آن روز برسد...... درد بدی در وجود آدم رخنه می کند.

sara

حالا که تمام راه را آمده ام،حالا که تا تو هیچ نمانده چقدر دیر یادش آمد خدا... که ما قسمت هم نیستیم!!!

آرزو

نمیگویم فراموشم مکن گاهی به یاد آور / اسیری را که میدانی نخواهد رفت از یادت