با من وداع نکن!!!

بامن وداع نکن...
مرابه خدابسپارامابادنیایی پرازاندوه جانکاه رهامکن
زانوان ناتوانم راببین,نمی گویم کنارم...روبه رویم نشین
ازچشم هایم می خوانی حرف دل ازدست رفته ام را
چشم هایت رانبند...دریغ مکن ازمن نگاه آخرینت را
ببین!تنهاتویی تمام وجودم
بمان!تانپاشدزهم تاروپودم
رومگردان!چهره ام ناگهان پیرشد
یوسف مغرورمن!بنگرروح زلیخااسیرشد
یادلبری نکن...یادل رمیده راازجان بری نکن
بمان...بامن وداع نکن...
میخواهمت لیلا جان؛حتی برای دمی که پس ازآن مرگ است...........

/ 0 نظر / 16 بازدید