دیر آمده!!!

کجایی زندگی ام............

پس از نفس های آخرم......

بعد از مرگم...

بلافاصله مرا به خاک مسپارید!!!!!!!

اونیکه همنفسم بود عادت دارد دیر برسد!

خیلی دیر!! به اندازه بیست سااااااااااااااااااااال!!!!

لحظه ای درنگ....

مرا به خاک نه! به آغوشش بسپارید!

/ 0 نظر / 3 بازدید