به دلم چی بگم لیلا؟!

کاش ماه ، همیشه پشت ابر میموند!

نمی خوام بدونم ، شب مهتاب ، بی من چه می کنی!!!با او کجا میری!!!

 

لیلا جان! امشب بد جور خرابم!!! بد جور داغونم!

کجا رفتی!

منو با این همه تنهایی تنها گذاشتی......

جواب دلمو چی بدم؟؟؟؟

خودت بگو چی بهش بگم؟؟

/ 1 نظر / 15 بازدید
آرزو

قاصد بخدا راست بگو یار چه گفت؟ درباره من آن بت عیار چه گفت؟ گفتی چو حدیث مردنم در بر او؟ از حالت من چوشد خبردار چه گفت؟