بدون شرح!!!

جلوی بعضی خاطره ها باید نوشت:

آهسته به یاد آورده شود!!!خطر ریزش اشک!!!!!!

 رازی است میان اشک و بوسه

اشک ماند و جای بوسه ات

به جای همه چیزم که گرفتی!!!!!!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

اگر روزگاری مقام تو پایین آمد ناامید مشو زیرا خورشید باتمام عظمتش هر روز هنگام غروب پایین میرود و بامداد روز دیگر بالا میآید این رابدان میان آدمیان چیزی نیست جز دیوارهایی که خود ساخته اند....................................[گل]

نیلوفر

چه اهسته بیان چه سریع اشک ادمو درمیارن ادمو میسوزونن اتیش میزنن میکشن ودراخر.....[گریه]

sms

دیگر آهستگی هم نمی تواند جلوی خطر ریزش را بگیرد. این ریزش با سکوت هم سرازیر می شود......