آه ای قاصدکم!!!

قاصدک از که خبرآوردی؟

قاصدک دیر خبر آوردی!

20 سالی که پر از حسرت و آه- با دلی غمزده با عمری تباه!!

منتظر مانده ی آن چشم سیاه – تو کجا بودی تو ای قاصدکم؟؟

تو چرا دیر رساندی خبر از آن گلکم؟؟؟

ناگهان بار دگر

 خبری از تو رسید

خبر رفتن ""لیلا"" ز دهان تو پرید

آسمان تیره و تار – بار دیگر به سر من بارید

دل من تا به ابد- از خدا و تقدیر

 شده بازهم نومید!!!

آه ای قاصدکم - تو چرا باز نگرداندی به من "" شاپرکم ""

بار دیگر لیلی ام را بردند! تو کجا بودی تو ای قاصدکم

رفتنش بر دل من

شده زخمی کاری! نه ز یاری  یاری! چون غریبه شده ام - روی دوش لیلی ام  سرباری!

آه ای قاصدکم – خسته ام - آه دلم غمگین است

20 سالی است غم لیلی من-  به دلم سنگین است

آه ای قاصدکم! تو فقط با من باش

تو برای من باش -تو بجای لیلا

تو کنار من باش!آه ای قاصدکم!

 شاید یک روز رسد

تو بیاری خبر از همنفسم

تو فقط سنگ صبور من باش  - آه ای قاصدکم

هر چه آواز -  بهانه

غزل و شعرو ترانه – رخت بر بسته از آن نی لبکم!!

آه ای قاصدکم !   آه ای قاصدکم

/ 1 نظر / 13 بازدید