همیشه لیلایم!!

براى محبتهایى که عمیق اند ندیدن و نبودن هرگز بهانه اى براى از یاد بردن نیست!

 

لیلا جان ! شاید خودم را از یاد ببرم! ولی محال است لحظه ای!! از یاد تو غافل شوم! محال است!! محال.......

/ 1 نظر / 17 بازدید