لیلاجان! باورنکن

این روزها تاوان روزهای بی تو بودن است....

روزهایی از جنس زمستان که هم زیباست و هم سرد...

زیباست چون تونیستی...!!!!

نه اینکه نبودنت خوشایند است ...نه هرگز

وقتی نیستی , خاطراتت را لمس میکنم, زندگی میکنم با آن و عشق برایم رنگ و لعابی دگر دارد...

سرد است ...

هم هوای زمستان...هم لحظه های یخ زده ی بی تو  بودن....

آه......

این تن رنجور و نفس بریده ی من نای نفس کشیدن ندارد چه رسد به   ها... ها... کردن...

لیلاجان! همنفسم ! با تمام این حرفها....

حال من خوب است......

اما  تو باور نکن........

/ 0 نظر / 18 بازدید