گلو درد!!!!!!!!!!

خدایا مگر میشود فراموشش کنم؟

خودم دارم فراموش می شوم

امشب سراپا بغضم!!این روز ها هیچ نشانی از آن روزها!!!!! نیست......

هنوز نگاهش را دوست دارم ولی افسوس....

آن نگاه دیگر در انتظار من نیست!!

چشمانش ساده و پاک است ولی دیگر مال من نیست!!!!

خدایا دوباره می آید روزیکه برایش اشک بریزم! ولی نه در فراقش!

بلکه در شوق آمدنش!!!! لیلا جان.................

/ 0 نظر / 6 بازدید