ازت دلگیرم لیلاجان!!!

مگر خورشید درگوش زمین چه نجوا کرده بودکه اینچنین خاطر خواهش!
گشته و نفسش به نفس او بند شده است!

قرنهاست که به دورش میگردد؟!!
خستگی ناپذیر و تا همیشه...
کاش میدانستی نجوای من با "تو" از جنس نجوای عاشقانه زمین و خورشید بود!!!
قرنهاست زمین گرمایش را از خورشید میگیرد و من هم بیست سال است
که گرمای وجودم را از لیلایم میگیرم....
کجایی خورشید من؟ کجایی لیلای تا ابد لیلای من؟
نماندی تا همچون زمین تا نفسهای آخر به دورت بگردم!!؟؟

لیلاجان امسال خیلی ازت دلگیرم!!!

دلگیری از دل شکستگی دردناکتر است!

دل که میشکند فقط میشکند.....

ودیگر تمام...........

ولی وای به روزی که دل بگیرد!

دل که بگیرد بغض میشود! در گلو گیر میکند!

راه نفس را میگیرد! کهنه میشود! تا ابد میماند..

ازبین نمیرود تا از بین نبردت!!!!!
@@@

از غم دوری لیلا شده ام زرد, ببین رخسارم


همچو باران بهاری شب وروز ,ازغم دل میبارم


عیدنوروز شدآغازونیامد خبراز لیلایم


درشب قدر فراقش, منتظرتاسحری بیدارم


بیست سالی است بجزلیلی کسی همدم و همرازم نیست
 


کی خبردارد از آن اشک فروریخته برگیتارم؟


وقت بوسیدن عکست ندهد گریه امانم بخدا


چونکه آویخته عکس رخ لیلا به درو دیوارم


رفتم از خاطرلیلا ونشانده است به دل تیر خلاص


به دوچشمان توسوگندمحال است دل از لیلی خودبردارم!
 

/ 5 نظر / 88 بازدید
لیلا

افرادی راست دست هستند ، ﻧﯿﻢ ﮐﺮﻩ ﭼﭗ مغزشان فعالتر است ! از نظرشخصیتی ، این افراد : – ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺮﺍ ﻫﺴﺘﯿﺪ. – ﻭﺳﻮﺍﺳﯽ ﻭ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺍﺳﺖ. – ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍ ﻭ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ. – ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺣﺮﻓﻬﺎﺵ. – ﻫﻤﺶ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻭ ﻋﻠﻤﮕﺮﺍ ﻫﺴﺘﯿﺪ. – ﺩﺭﮎ ﻭ ﻓﻬﻢ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺍﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺳﺖ. – ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﮔﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ،ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﺳﺖ. – ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ. – ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻋﻠﻞ ﻣﺎﺩﯼ،ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﯽ. – ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ. – ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍ. -ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﺴﺖ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰ) ﻫﺴﺘﯿﺪ. -ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ، ﻋﻤﻠﮕﺮﺍ ﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﺳﺖ. – ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ. منم راست دست هستم !

مریم

وای به روزی که دل بگیرد..... انشالا بهترین ها براتون اتفاق بیفته

مریم

و خداوند کامنت را آفرید تا کسی بی نظر نرود و رد پایی بگذارد!

لیلا

ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﻬﺎﺭ ، ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ ! ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺁﻣﺪﻧﺖ ، دست اوست ! ﻫﯽ سال ﭘﺸﺖ ﺳﺎﻝ می گذرد ، ﺑﻬﺎﺭ ِ دیدنت ، ﻫﻨﻮﺯ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ !!!!!

لیلا

رفتم مرا ببخش مگو او وفا نداشت راهی بجز گریز برایم نمانده بود .....