زندگی معنای لبخند تو باشد لیلی ام

چشم زیبای تو باشد مونس تنهایی ام

 

گوشه ای از برق چشم خیس تو

گشته لیلای ش مرهم بیماری ام

 

گرچه لیلی رفته ای از پیش من

یاد چشمان سیاهت میدهد دلداری ام

 

در مسیر خنده هایت جان برفت

جان من باشد فدای لیلی شیرازی ام

 

روح من غرق صفای تو شده

گر بخواهد جان و دل را میدهم به لیلی ام

/ 0 نظر / 4 بازدید